Растим маленького патриота вместе

Скарбы роднага краю

11.05.2022

Як вучыць дзяцей паводзіць сябе пры гучанні Дзяржаўнага гімна

29.04.2022

 

 

Гучыць урачыста, як водгукі славы,

Гімн нашай вячыстай цудоўнай Дзяржавы...

Гімн свету сцвярджае, што любім мы працу,

А шлях наш лунае да радасці, шчасця.

Пад гукамі Гімна я моўчкі клянуся

Сапраўдным быць сынам маёй Беларусі!

Міхасъ Пазнякоў

Добры дзень, паважаныя бацькі. Сёння хочацца павясці з вамі  размову пра тое, як вучыць дзяцей паводзіць сябе пры гучанні Дзяржаўнага гімна. Але давайце спачатку пазнаёмімся з гісторыяй гімна.

Дзяржаўны гімн — гэта самы хвалюючы кожнае сэрца сімвал краіны, узвышаная песня пра народ. Мелодыя простая, добра запамінаецца.

Яшчэ ў старажытныя часы людзі, ахопленыя агульным пачуццём радасці, — падчас вялікіх святаў, перамог над ворагам ці пры пазбаўленні ад якой-небудзь павальнай хваробы, засухі, паводкі і пажараў, заканчэння сонечнага зацьмення — спявалі агульную песню ці, можа быць, малітву.

Гэтую ж песню яны спявалі, калі выпраўляліся ў паход на ворага, і песня яднала іх агульнай надзеяй і верай у сілы народа.

Прататыпам сучаснага гімна быў гімн Беларускай ССР.

Паэт Уладзімір Іванавіч Карызна (1938), лірык і песеннік, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі, атрымаў перамогу ў конкурсе: ягонаму тэксту гімна, у якім выкарыставаны фрагменты ранейшага тэксту гімна, напісанага Міхасём Мікалаевічам Клімковічам (1899—1954), журы аддало перавагу.

Словы гімна павінен ведаць кожны змалку.

У Палажэнні аб Дзяржаўным гімне Рэспублікі Беларусь гаворыцца, што гімн з’яўляецца сімвалам дзяржаўнага суверэнітэту і выконваецца ў аркестравым, харавым, аркестрава-харавым ці ў іншым вакальным ці інструментальным варыянце.

Дзяржаўны гімн выконваецца ў адпаведнасці з зацверджаным тэкстам і музыкальнай рэдакцыяй (нотамі) пры ўступленні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на пасаду — пасля прынясення ім прысягі, пры адкрыцці і закрыцці сесій палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, пры сустрэчах і праводзінах афіцыйных дэлегацый замежных краін, пры ўшанаванні нашых спартсменаў-пераможцаў, у тым ліку і за мяжой, пры правядзенні воінскіх рытуалаў, а таксама з нагоды разнастайных урачыстасцей, прысвечаных дзяржаўным святам.

I калі гучыць галоўная песня краіны, слухаць яе трэба стоячы, прычым мужчыны абавязаны зняць галаўны ўбор. У вакальна-харавым варыянце выконвання неабходна праслухаць гімн ад пачатку да канца: усе тры куплеты. У аркестровым выкананні дапускаецца праслухванне толькі часткі гімна – адзін куплет і прыпеў. Пасля праслухвання не трэба пляскаць у далоні. Можна спакойна прысесці.

Няхай лунаюць над намі нашы слаўныя сцягі! Няхай асвятляе наш шлях Дзяржаўны герб краіны! Няхай гучаць заклікальныя словы і ўрачыстая музыка нашага велічнага гімна!

 

Мы, беларусы – мірныя людзі,

Сэрцам адданыя роднай зямлі,

Шчыра сябруем, сілы гартуем

Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

 

Разам з братамі мужна вякамі

Мы баранілі родны парог,

У бітвах за волю, бітвах за долю

Свой здабывалі сцяг перамог!

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

 

Дружба народаў – сіла народаў –

Наш запаветны, сонечны шлях.

Горда ж узвіся ў ясныя высі,

Сцяг пераможны – радасці сцяг!

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

 

 

свернуть

История Беларуси

22.04.2022

История Беларуси

 

Дорогие ребята! Вы никогда не задумывались, почему нас называют белорусами, а нашу Родину – Беларусь? Ученые утверждают, что белая значит великая, святая, свободная, независимая. Действительно, с древности белый цвет означал свободу. Поэтому наши предки носили белую льняную одежду, показывая другим народам свое дружелюбие, гостеприимство, любовь к Родине и готовность к ее защите.

Родина - это место, где мы родились, поэтому она самая близкая из всех стран.

Первый человек на территории Беларуси появился в далекие-далекие времена. Жили наши предки на берегах рек и озер. Занимались земледелием, рыболовством и охотой на диких зверей.

Постепенно территорию Беларуси заселили восточнославянские племена кривичей, дреговичей, радимичей. Племя - это группа людей, которые имеют общее происхождение, свой язык и место проживания. Письменные упоминания о них приводятся в летописи "Повесть временных лет".

Первой установленной датой в нашей истории является 862 год. Под этим годом упоминается город Полоцк и Полоцкое княжество. Немного позднее, под 980 годом, летописи указывают Туровское княжество. Полоцкое и Туровское княжества - это первые государственные образования на территории нашей Родины.

Государство представляет собой союз граждан, созданный с общей целью защиты их жизни, свободы и имущества.
С их появлением в Беларуси основываются новые города. Древнейшие из них - Витебск (947 г.), Заславль (конец X в.), Брест (1019 г.), Орша (1067 г.), Логойск (1078 г.), Пинск (1097 г.), Борисов (1102 г.).

Государство способствовало развитию культуры, письменности, религии. В это время белорусы принимают христианство. Его распространение на территории Беларуси связано с деятельностью Евфросинии Полоцкой.

В XIII веке наши предки объединились с балтами в государство - Великое княжество Литовское (ВКЛ).

Балты - это предки современных литовцев и латышей.
Постепенно в состав нового государства вошли все белорусские земли. В период своего расцвета ВКЛ являлось крупнейшим государством в Европе, а его границы простирались от Балтийского до Черного моря. 

В эпоху ВКЛ Франциск Скорина издал книгу "Псалтырь" (1517 г.) - первую на восточнославянских землях. Был составлен один из первых сборников законов в Европе - Статут ВКЛ (1529 г.).

В 1569 году Великое Княжество Литовское и Королевство Польское объединились в Речь Посполитую.

Речь Посполитая - союз двух самостоятельных государств.
Однако постоянные войны и внутренние противоречия ослабили Речь Посполитую, и она в конце XVIII века была разделена между другими странами. Белорусские земли вошли в состав Российской империи.

После Октябрьской революции 1917 года установилась советская власть. 

В 1919 году была образована Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР). Это государство положило начало самостоятельности белорусского народа.
В 1922 году БССР и другие советские республики объединились и образовали Союз Советских Социалистических Республик (СССР).

Самым трагичным и одновременно героическим периодом истории для белорусского народа стала Великая Отечественная война. Она длилась почти четыре года - с 1941 по 1945 год. С врагом в войну вместе с солдатами сражались старики, женщины и дети. Всему миру известны имена детей-героев Пети Котельникова, Марата Казея, Зины Портновой и многих-многих других.

Путь к миру и возрождению в Беларуси начался только в 1943 году, когда были освобождены первые белорусские деревни и города. День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков стал государственным праздником - Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики), который отмечается 3 июля.

Вклад белорусского народа в борьбу с фашизмом был высоко оценен другими государствами: БССР стала одной из стран-основательниц Организации Объединенных Наций.

В послевоенное время все силы белорусского народа были направлены на восстановление страны, возрождение городов и деревень. Благодаря трудолюбию и энтузиазму белорусов наша страна стала развитым промышленным центром Советского Союза. Образование и наука, культура и охрана здоровья были одними из самых передовых в мире.

В 1991 году Советский Союз распался, Республика Беларусь объявила себя независимым, самостоятельным государством. 15 марта 1994 года был принят Основной Закон нашей страны - Конституция Республики Беларусь. Конституция регулирует все сферы жизни белорусского общества.
Согласно Конституции, власть в нашей республике принадлежит народу. Высшим выборным государственным органом является Национальное собрание - парламент. В парламенте принимаются законы, по которым живет наше государство.

Руководителем страны, согласно Конституции, является Президент Республики Беларусь. Президент выступает гарантом прав и свобод граждан, справедливых отношений в обществе. В результате всенародных выборов в 1994 году первым Президентом Республики Беларусь был избран Александр Григорьевич Лукашенко.

Выполнение принятых законов обеспечивает Правительство. Его название - Совет Министров Республики Беларусь.

Сегодня наша страна является европейским государством с развитой экономикой, промышленностью и образованием.
О таких брендах Беларуси, как МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Парк высоких технологий, известно далеко за рубежом. Нашу страну и ее людей знают и уважают во всем мире.

https://president.gov.by/ru/president/detjam/

свернуть

Государственная символика Республики Беларусь

25.04.2022

Государственный флаг

Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтальных цветных полос: верхней красного цвета и нижней зеленого цвета. Отношение ширины полос красного и зеленого цвета – 2:1. Слева вертикально расположен белорусский орнамент красного цвета на белом фоне.Цвета нашего флага имеют следующие значения:

Красный – сила, мужество, благородство, энергия;
Зелёный – надежда, здоровье, молодость, возрождение, трудолюбие, созидание, природная гармония;
Белый – чистота, непорочность, примирение, мудрость, знания.
Орнамент – символ древней культуры народа, его духовного богатства. Содержание орнамента на Государственном флаге повествует о хлебе, урожае и продолжении рода; прославляет трудолюбие и мастерство – первооснову счастливой доли человека.

Беларусь – первая в мире страна, которая использовала национальный орнамент в качестве элемента государственного флага.
Факты о нашем флаге
Орнамент, размещенный на флаге, был вышит в 1917 г. крестьянкой из деревни Костелище Сенненского района Витебской области Матреной Маркевич. В Сенно ей установлен памятник.
Второе воскресенье мая – День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.
В 2013 г. в Минске появилась площадь Государственного флага. В центре её находится 70­метровая стела, на которой установлен самый большой в стране государственный флаг. Его площадь составляет 98 м2, а масса 25 кг.

 

Государственный герб

В изображении белорусского герба отражаются основные национальные и духовные ценности белорусов: гражданское единство, трудолюбие, миролюбивость.В центре контур Беларуси – суверенитет, территориальное единство страны.

Венок из золотых колосьев, цветов льна и клевера – благополучие и достаток. С каждой стороны венок трижды перевит красно-зеленой лентой, в средней части которой в основании герба в две строки начертаны золотом слова "РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ".

Земной шар – желание жить в мире и согласии, сотрудничать со всеми странами.

Восходящее солнце – символ жизни и наилучшей доли.

Звезда – символ человека и человечества, знак мужества и высоких помыслов, высоких устремлений народа.  

 

Государственный гимн


Это торжественное музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных законом: во время официальных государственных церемоний, ритуалов, празднеств, спортивных соревнований.

Текст Государственного гимна прославляет желание белорусского народа жить в мире, его трудолюбие, готовность защищать родную землю. 

 

Мы, беларусы – мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Дружба народаў – сіла народаў –
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны – радасці сцяг!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Слова М. Климковича, В. Каризны
Музыка Н. Соколовского 

 

 

свернуть

Как стать президентом

26.04.2022

Для того чтобы стать Главой государства, нужно многому учиться, иметь широкий кругозор, любить свою страну и стремиться сделать её лучше. Говоря простыми словами, нужно быть гражданином и патриотом своей родной Беларуси.

Президент Республики Беларусь имеет много полномочий. Он является Главой государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. Это большая ответственность и тяжелый каждодневный труд.

Президент избирается на пять лет прямым голосованием всеми гражданами, обладающими избирательным правом.

Президент обеспечивает преемственность и взаимодействие органов государственной власти.

"Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества".
Ст. 80 Конституции Республики Беларусь
Кроме полномочий, Президент имеет ряд прав и обязанностей.

Президент Республики Беларусь:

формирует Правительство;
представляет Беларусь в отношениях с другими государствами;
является Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь;
принимает меры по охране суверенитета и национальной безопасности;
назначает на высшие государственные должности;
издает декреты, указы и распоряжения, подписывает законы;
обращается с посланиями к народу Республики Беларусь о положении в государстве и об основных направлениях внутренней и внешней политики;
награждает государственными наградами. 

https://president.gov.by/ru/president/detjam/kak-stat-prezidentom

свернуть

Государственное устройство Беларуси

22.04.2022

Государственное устройство Беларуси

 

Страна. Общество. Государство.
Все это наша Беларусь.

"В Беларуси красивейшая природа" - говоря так, мы имеем в виду нашу страну.

"Беларуси нужна активная талантливая молодежь" - это уже мы ведем речь об обществе.

"Беларусь помогает соотечественникам за рубежом" - в данном случае мы говорим о нашем государстве.

Что же включают в себя эти важнейшие понятия?

Страна - географическая территория, имеющая исторические и культурные особенности.

Общество - люди, которые живут в одной стране и связаны друг с другом различными отношениями.

Государство - политическая форма организации общества, органы власти, которые управляют обществом (Президент, Парламент, Правительство, Суды и т.д.)

Республика Беларусь (Беларусь) - официальное название нашего государства. Большинство людей, проживающих на территории государства, являются его гражданами.

Гражданство - особая правовая связь человека и государства, подразумевает их взаимные права и обязанности.

Государство обеспечивает права и свободы своих граждан и их соблюдение.

Права, свободы и обязанности гражданина прописаны в Конституции.

Граждане находятся под защитой своего государства, даже когда пребывают на территории других стран.

Гражданами Беларуси при рождении становятся дети, один или оба родителя которых являются гражданами Республики Беларусь (это так называемое право крови).

Гражданами Республики Беларусь могут стать люди, которые прожили в Беларуси не менее 7 лет, не нарушая законов и трудясь на благо страны.

Согласно ст. 1 Конституции Республика Беларусь - Унитарное Демократическое Социальное Правовое государство.
Унитарное (от лат. unitarius - единый)
Все административно-территориальные единицы подчиняются единым нормам права:

одна Конституция;
единое законодательство;
единая система высших органов власти;
подчинение местных органов власти республиканским.
Демократическое
В установлении правил жизни государства участвуют все граждане. Представительные органы власти (Президент, Парламент, Советы депутатов) выбираются путем голосования, что означает:

контроль за властью со стороны общества;
многообразие мнений, политических партий;
местное самоуправление.
Социальное
Государство всем своим гражданам обеспечивает достойную жизнь и свободное развитие:

защита социальных прав человека на труд, отдых, охрану здоровья и т.д.;
адресная помощь тем, кто в ней нуждается: пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и др. категориям граждан.
Правовое
Верховенство закона:

гарантия прав и свобод граждан;
соответствие законодательства общепризнанным стандартам международного права;
взаимная ответственность граждан и государства;
разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную.
В Республике Беларусь, как и в других современных демократических государствах, власть разделена на три независимые друг от друга ветви: Законодательную, Исполнительную и Судебную.

Президент Республики Беларусь обеспечивает преемственность органов государственной власти и является Главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Полномочия Президента Республики Беларусь
формирует Правительство;
издает декреты, указы и распоряжения, подписывает законы;
обращается с посланиями к народу о положении в государстве и об основных направлениях внутренней и внешней политики;
представляет Беларусь в отношениях с другими государствами;
является Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь;
награждает государственными наградами;
принимает меры по охране суверенитета и национальной безопасности;
назначает на высшие государственные должности.
Законодательная (представительная) власть создает законы государства.
Республиканский орган власти: Парламент.
Местные органы власти: Советы депутатов.
Исполнительная власть обеспечивает исполнение законов, занимается управлением.
Республиканские органы власти: Совет Министров, Министерства, Государственные комитеты.
Местные органы власти: Исполнительные комитеты, местные администрации.
Судебная власть осуществляет контроль за правильным исполнением законов.
Республиканские органы власти: Конституционный Суд, Верховный Суд.
Местные органы власти: областные, районные, экономические суды.
Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны, они взаимодействуют между собой, дополняют и уравновешивают друг друга.

Парламент является высшим коллегиальным представительным и законодательным органом власти. Представительным - поскольку представляет интересы избирателей - граждан Беларуси. Законодательным - поскольку его главной функцией является законотворчество.

Парламент в Республике Беларусь называется Национальным собранием и состоит из двух палат: Палаты Представителей и Совета Республики.

Палата Представителей

Для проведения выборов депутатов Палаты представителей на территории Беларуси образуется 110 избирательных округов. Депутатов избирают в соответствии с законом на основе свободного, всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Депутатом может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 21 года.

Совет Республики

Членов Совета Республики избирают депутаты местных Советов депутатов базового уровня; 8 членов Совета Республики назначает Президент.

Членом Совета Республики может быть гражданин Беларуси, достигший 30 лет и проживший на территории, интересы которой он будет представлять, не менее 5 лет.

Каждый закон обычно принимается и Палатой представителей, и Советом Республики. При необходимости создаются согласительные комиссии для нахождения решения, которое устроит обе палаты.

Правительство - Совет Министров 

Правительство - Совет Министров Республики Беларусь - это центральный орган государственного управления, который осуществляет руководство системой подчиненных ему министерств, государственных комитетов и иных организаций, а также местных исполнительных и распорядительных органов.

Состав Совета Министров:
Премьер-министр Республики Беларусь;
Глава Администрации Президента Республики Беларусь;
Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь;
Заместители Премьер-министра Республики Беларусь;
Министры Республики Беларусь;
Председатели государственных комитетов Республики Беларусь;
Руководитель Аппарата Совета Министров Республики Беларусь;
Председатель Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь;
Председатель Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ;
Иные должностные лица по решению Президента Республики Беларусь.
Президиум Совета Министров
Президиум Совета Министров Республики Беларусь является постоянно действующим органом, который рассматривает вопросы, находящиеся в полномочиях Правительства и требующие безотлагательного решения. В его состав входят:

Премьер-министр Республики Беларусь;
Заместители Премьер-министра Республики Беларусь;
Глава Администрации Президента Республики Беларусь;
Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
Министр экономики Республики Беларусь;
Министр финансов Республики Беларусь;
Министр иностранных дел Республики Беларусь.
Премьер-Министр руководит работой Правительства, назначается Президентом Республики Беларусь с согласия Палаты представителей.

Министры возглавляют министерства и персонально отвечают за управление отдельными отраслями экономики.

Министерства Республики Беларусь:
Министерство антимонопольного регулирования и торговли;
Министерство архитектуры и строительства;
Министерство внутренних дел;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства;
Министерство здравоохранения;
Министерство иностранных дел;
Министерство информации;
Министерство культуры;
Министерство лесного хозяйства;
Министерство обороны;
Министерство образования;
Министерство по налогам и сборам;
Министерство по чрезвычайным ситуациям;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Министерство промышленности;
Министерство связи и информатизации;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия;
Министерство спорта и туризма;
Министерство транспорта и коммуникаций;
Министерство труда и социальной защиты;
Министерство финансов;
Министерство экономики;
Министерство энергетики;
Министерство юстиции.
 

Председатели Государственных комитетов возглавляют государственные комитеты и персонально отвечают за межотраслевые вопросы, которые в той или иной степени касаются всех отраслей.

Государственные комитеты Республики Беларусь:
Комитет государственной безопасности;
Государственный военно-промышленный комитет;
Государственный комитет по имуществу;
Государственный комитет по науке и технологиям;
Государственный комитет по стандартизации;
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь;
Государственный таможенный комитет.
Членов Совета Министров назначает и освобождает от должности Президент по представлению Премьер-министра.

Местное управление и самоуправление

Территория Беларуси делится на административно-территориальные единицы:

области - 6, г. Минск;
районы - 118;
города областного подчинения - 10;
города районного подчинения - 104;
сельсоветы - 1151;
поселки городского типа - 86.
В каждой административно-территориальной единице есть исполнительный комитет - исполком. Исполкомы обеспечивают исполнение законов и управление на данной территории государственной собственностью - предприятиями, школами, специальной техникой, жилыми домами и т.п. Исполкомы решают вопросы местного значения.

Судебная власть

Интересы людей, организаций часто не совпадают, вступают в противоречие. Возникают конфликты. Если одна из сторон считает, что ее права или интересы ущемлены, у нее есть право обратиться в СУД для восстановления справедливости.

Судебная власть Республики Беларусь принадлежит судам:

Конституционный суд осуществляет контроль за конституционностью нормативных актов в государстве.
Система судов общей юрисдикции:
Верховный Суд, областные и Минский городской суды, районные / городские суды, которые рассматривают трудовые, жилищные, земельные, экологические, семейные, административные и гражданские споры, уголовные дела.
Экономические суды областей, г.Минска, которые рассматривают экономические споры - о долгах, банкротстве. https://president.gov.by/ru/president/detjam/

свернуть

Природа Беларуси

26.04.2022

Дорогой друг!

Ты живешь в самой красивой стране в мире. У нас нет высоких гор и глубоких морей, но мы гордимся множеством живописных возвышенностей, густых лесов и бескрайних лугов, голубых рек и озер, уникальных болот. Наша общая задача - сохранить богатство родной природы и передать его потомкам.

Республика Беларусь имеет равнинную поверхность. Общая площадь земель - 20,8 млн га. Гектар - это мера площади, которая представляет собой квадрат со сторонами 100 м.

Белорусская земля очень богата. В ее недрах выявлено более 4 тыс. месторождений полезных ископаемых. Наша страна полностью обеспечивает свои потребности в калийных и поваренных солях, керамических глинах, строительных песках, строительном камне, пресных и минеральных водах.

Из-за отсутствия собственных ресурсов в Беларусь завозят нефть, газ, уголь, гипс и другие полезные ископаемые.

Беларусь - край рек и озер, не зря ее называют синеокой.

Большинство озер расположено на севере страны - в Белорусском Поозерье. Образовались они еще в ледниковый период. Ледниковый период - древнее длительное похолодание, когда ледники полностью или частично покрывали Беларусь. Огромные ледниковые глыбы значительно изменили природный ландшафт нашей страны. Созданные ими  впадины и углубления после таяния ледника заполнились водой. Всего в Беларуси около 11 тыс. озер. Они используются в промышленности и быту, являются источником питьевой воды, местом обитания многих животных и рыб.

В нашей стране более 20,8 тыс. рек и ручьев. Их общая протяженность - 90,6 тыс. км. Это в два с лишним раза длиннее экватора. Экватор - это воображаемая линия, которая проходит посередине земного шара.

В Беларуси много подземных пресных вод. Они залегают в основном на глубинах от нескольких до 200 м.

Во всем мире наша страна известна своими болотами. Их называют "легкими Европы". Белорусские болота играют важную роль в природе. Они способствуют очищению воздуха от углекислого газа, сохранению редких видов растений и животных.

Белорусские леса - гордость нашей страны и ценный ресурс, а лесное хозяйство - одна из важных отраслей отечественной экономики.

Леса существенно влияют на экологию. Настоящая гордость Беларуси - Беловежская пуща, не измененная за много веков человеческой деятельностью. Отдельным деревьям пущи 600-800 лет.

Беларусь имеет очень разнообразный растительный мир. Всего в стране насчитывается около 14 тыс. видов растений. Более 500 видов используются в народном хозяйстве. Например, рожь, пшеница, кукуруза, картофель, свекла и многие другие.

В природе Беларуси встречаются редкие растения. Для учета и защиты их заносят в Красную книгу. Красная книга - это перечень редких видов растений и животных на территории нашей страны, которым грозит исчезновение. В Красную книгу Республики Беларусь внесены 303 вида растений, они охраняются государством.

Очень богат животный мир Беларуси. Всего насчитывается около 27,1 тыс. видов разнообразных животных.

Сюда включены беспозвоночные, птицы, млекопитающие, рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. Наиболее известные представители животного мира Беларуси - это лось, кабан, косуля, заяц (русак и беляк), белка, лисица, олень, бобр, куница и многие другие.

Некоторые животные занесены в Красную книгу. В настоящее время государством охраняется 202 вида.

Одним из уникальных млекопитающих является европейский зубр, численность популяции которого достигла 1886 особей. В северных лесах страны обитают не менее 100 медведей. Волков в Беларуси насчитывается около 2 тыс., в отличие от большей части территории Европы, где этот зверь истреблен. Наибольшим разнообразием отличаются птицы, количество их видов в два раза превышает число видов млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных вместе взятых.

https://president.gov.by/ru/president/detjam/

свернуть

Святы Беларусі

25.04.2022

 

Дзяржаўныя  і іншыя святы ў Рэспубліцы Беларусь

Дзяржаўныя святы ў Беларусі ўстаноўлены ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 сакавіка 1998 г. нумар 157 "Аб дзяржаўных святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь".

У Рэспубліцы Беларусь адзначаюцца наступныя дзяржаўныя святы:

Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

15 сакавіка

Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі

2 красавіка

Дзень Перамогі

9 мая

Дзень Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь

другая нядзеля мая

Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень Рэспублікі)

3 ліпеня

 

Каляндарна-вытворчыя (земляробчыя, паляўнічыя, жывёлагадоўчыя, рыбалоўныя), сямейна-бытавыя (вясельныя, радзіныя, пахавальныя), грамадскія і царкоўныя – ўсе гэта абрады беларусаў.

Што і калі святкавалі нашыя продкі? Як прырода ўплывала на каляндарны год?

Святы – сукупнасць звычаяў і абрадаў. Яны узніклі ў першабытным грамадстве і былі звязаны з каляндарным (гуканне вясны, грамніцы) ці зямельнымі цыкламі. Падзяляюцца святы на рэлігійныя, сінкрэтычныя і безрэлігійныя.

Рэлігійныя святы –царкоўныя, у прыватнасці хрысціянскія (Раство Хрыстова). Сінкрэтычнымі святамі (мелі рэлігійныя і безрэлігійныя элементы) былі традыцыйныя каляндарная народныя святы (каляды, масленіца, купалле і інш.). Да безрэлігійнай часткі народных свят належылі шматлікія гульні, асабліва на каляды, масленіцу, купалле. У час народных свят спявалі народна-каляндарныя і сямейныя песні, выконвалі творы народнай харэаграфіі.

У народна-каляндарных святах, асабліва ў калядах, ёсць элемент Народнага тэатра, а рэлігійныя элементы звязаны са старажытна абрадавымі дзеяннямі. Значная частка рэлігійных элементаў з'явілася пад уплывам царквы, якая да народных свят прымыкоўвала хрысціянскія (да каляд раство Хрыстова, да валачобнага свята – Вялікдзень, да купалля – свята Іаана Прадцеча).

У другой палове 19 ст. – пачатку 20 ст. роля рэлігійных элементаў у народных святах паступова змяншалася. Некаторыя з іх, асабліва старыя абрадавыя дзеянні, сталі безрэлігійнымі тэатралізаванымі дзеяннямі, святочнай забавай. Большасць беларускіх абрадаў старажытнага паходжання ўзніклі на агульнай усходне-славянскай глебе.

Старажытная абраднасць ляжыць у аснове калядавання, масленіцы, шчадравання, абрадаў купальскай ночы. Многія абрады звязаны з культам продкаў (дзяды, радаўніца), расліннасці. Асаблівасць беларускіх абрадаў –– перапляценне ў іх аграрна-бытавых, язычніцкіх і хрысціянскіх элементаў.

Царква імкнулася забараніць народныя абрады або прыстасаваць іх да патрэб рэлігійнага культу, асобным абрадам вяселля, радзін, пахавання і інш. Надаць рэлігійны змест. Абрады ў аснове сваёй захавалі народную спецыфіку і нацыянальны каларыт, суправаджаемыя песнямі, танцамі, замовамі, карагодамі, пераапрананнямі (каза, жораў, дзед і інш.). У іх прысутнічаюць элементы тэатральнага дзеяння. 3 імі звязана сялянска-абрадавая паэзія. 3 цягам часу абрады страцілі першапачатковае значэнне, роля рэлігійных элементаў у іх паступова змяншалася, яны пераходзілі ў разрад гульняў, святочных забаў і захоўваліся пераважна на вёсцы.

Абрады зямельныя
Гэта цыкл замацаваных звычаямі ўмоўных сімвалічных дзеянняў, звязаных з працоўным годам земляроба. Узніклі зямельныя абрады ў першабытным грамадстве ў перыяд развіцця земляробства. Земляробчыя абрады прынята называць каляндарнымі.

Падзяляюцца яны на: зімовыя - звязаны са святкаваннем каляд, масленіцы, грамніц; веснавыя – гуканне вясны, першы выхад у поле; летнія – святкаванне купалля, зажынак, дажынак; восеньскія – звязаны са святкаваннем спаса, багача, пакроваў. Яны напоўнены песнямі, танцамі, жартамі. Многія элементы ў земляробчых абрадах страцілі ранейшае значэнне, бо менш звязаны з вытворчымі працэсамі. Элементы міфалогіі ператварыліся ў сімвалы, характэрныя для гульняў. Новы змест і новае афармленне набылі традыцыйныя народныя абрады пачатку і заканчэння веснавых палявых работ. На змену традыцыйнай Масленькі прыйшлі Свята зімы, Праводзіны зімы.

Масленка (Масленіца)
Гэта старажытнае свята, якое ўзнікла задоўга да хрысціянства і сімвалізавала сабою адраджэнне плодных сіл зямлі. Мяркуюць, што першапачаткова свята звязвалася з днём вясновага сонцазвароту, але з прыняццем хрысціянства яно стала адзначацца напярэдадні Вялікага паста – за восем тыдняў да Вялікадня. Свята працягваецца роўна тыдзень, і яшчэ завецца Сырным тыднем, або Сырніцай, таму што асноўнай ежай у гэтыя дні апроч рыбы, масла, малака і яек з’яўляецца сыр.

Стрэчанне, ці грамніцы – гуканне вясны
Старажытнае свята развітання з зімой і сустрэчы вясны. Яно традыцыйна суправаджаецца абрадавымі вясновымі песнямі, карагодамі. Людзі заклікаюць вясну хутчэй прыйсці, радуюцца першаму вясноваму сонцу. Гуканне вясны пачыналася 14 сакавіка (1 па старому стылю). У поўдзень моладзь збіралася гуртам і ішла за ваколіцу, на ўзвышша, спяваць.

Высокае месца выбіралі таму, што яно першае вызвалялася з-пад снегу. Хлопцы збіралі з усяе вескі розную старызну і зносілі іх у адно месца і распалівалі вогнішча. Вясна бачылася нашым продкам часам новага ўваскрэсення, святам пачатку новага года, лета. Нараджэнне новага магчыма толькі праз адміранне старога. Таму і ачышчалі хлопцы зямлю, а дзяўчаты поўнілі яе песнямі-гаканнямі. Абстрактнае для старажытных людзей паняцце надыходу вясны ўвасаблялася ў зразумелыя чалавечыя вобразы — прыгожую, квітнеючую дзяўчыну, з'яўленне якой звязвалі з прылетам птушак з выраю, і таму іх клікалі-гукалі.

Саракі

Свята прыпадае на 22 сакавіка. Яно адзначае дзень вясновага раўнадзенства. 3 гэтым святам канчаткова прыходзіць вясна.

Камаедзіца
Гэтае свята прыйшло з глыбокай старажытнасці. Адзначаецца перад Звеставаннем. На яго пакланяліся мядзведзю. Гэта беларускае народнае свята, звязанае з сустрэчай вясны. Лічыцца праявай татэмізму. Уключае ў сябе шэсце пераапранутых з удзелам мядзведзя і святочны абед, імітуюцца звычкі жывёлы. Назва свята паходзіць ад камоў – сушаны рэпнік, аўсяны кісель, якія лічыліся ласункам лясной істоты.

Вялікдзень

Гэтае свята лічыцца найвялікшым з каляндарных. Яно складае выключную адметнасць, самабытнасць беларускага абрадава-святочнага каляндара. Продкі сутракалі Новы год па сонечнаму календару. Святкавалася ў дзень вяснавога раўнадзенства. Потым стала перасоўным ад 4 красавіка да 8 мая. Апошняй нядзеляй перад святам была Вербная нядзеля. У царкву заносілі галінкі вярбы, якія асвяшчалі святой вадой. Потым прынасілі дамоў і з'ядалі па аднаму пухірку, каб абараніцца ад маланкі, а рэшткі вярбы захоўвалі да наступнай Вербніцы.

Наўскі Вялікдзень
Адзначаўся ў чысты чацвер, як частка агульнакаляндарнай традыцыі ўшанавання дзядоў. Гэтае свята больш вядома пад назвай Радаўніца – свята ўшанавання памерлых.

Юр‘я
Свята адзначалася 5 траўня. На ім ушаноўвалі сімвал парадку, вясны, росквіту прыроды. На лузе дзяўчаты выбіралі самую прыгожую, апраналі русалкай, вадзілі вакол яе карагоды і спявалі. Вось адна з прыкмет на Юр'я: «Як дождж на Юр'я, то будзе хлеб у дурня».

Пахаванне стралы
У аснове гэтага свята ляжыць ахоўная магія ад маланкі. Цягнецца ад Вялікадня да Ушесця. На гэтае свята водзяць песні, карагоды, якія абараняюць ад маланкі.

Зялёныя святкі
Свята найвышэйшага росквіту прыроды. Вядома пад назвай Сёмухі, Тройцы. Святкуецца гэтае свята на семым і восьмым тыдні пасля Вялікадня. Гэтае свята з'яўляецца гімнам маці-прыродзе.

Купалле
Святкуецца з 6 на 7 ліпеня. Гэтае свята насычана прыгожымі паганскімі звычаямі і святкуецца ў гонар летняга сонцазвароту. Сутнасць гэтага свята засталася некранутай да нашых дзён. Увасабленнем былі ачышчальныя вогнішчы, ачалавечаны вобраз жанчыны Купалы і нават яго дачкі.

Жніво
Гэтае свята з'яўляецца самым працяглым комплексам рытуалаў. Пачынала святкавацца ад 12 ліпеня да 27 верасня. Жніўныя абрады складалі аснову самай цяжкай працоўнай дзеі.

 

Пакровы
Адзначаліся ад 14 кастрычніка да 27 кастрычніка. На гэтае свята размяркоўваліся дні паміж дзяўчатамі, а 27 кастрычніка па надвор'ю меркавалі аб характары будучай жонкі, і называлі гэты час Дзявочым летам. На гэтае свята ў прыродзе адбываўся пераломны момант ад лета да зімы. «Прыйшла Пакрова і пытае, ці да зімы гатова». Пачынаючы з гэтага дня моладзь пачынала збірацца на вячоркі, а хатнія справы спраўляліся з песнямі.

Дзяды
Кожны дзень тыдня меў сваё значэнне. Так, субота мела быць днём ушанавання дзядоў, усіх памерлых. У гэты дзень кожны павінен быў успомніць лепшыя рысы прашчураў, аддаць ім належную павагу.

 

Зімовыя святкі

Пачыналіся пасля поснай куцці (6 студзеня) і завяршаліся да Вадахрышча (19 студзеня). На гэтае свята адбываліся сапраўдныя тэатралізаваныя відовішча. Пачыналіся зімовыя святкі з Каляд (7 студзеня), якія былі ў гонар зімоваго сонцазвароту і каляднага месаеду пасля Піліпаўскага паста. На гэты паганскі абрад наслаівалася хрысціянскае свята нараджэнне Хрыстова – свята Каляды. Неад'емным рытуалам з'яўляецца ўшанаванне продкаў-дзядоў. Гэтаму прысвячалі тры ўрачыста-шанавальныя куцці:  перадкалядная посная, багатая – шчодрая, і вадзяная.

свернуть

Как воспитать в ребенке патриота?

26.04.2022

Патриот — это человек, служащий своей Родине.

Н.Г. Чернышевский

Тема патриотизма - нынче жгучая и больная тема для нашей страны.

Вопрос не в том, нужен или не нужен нам патриотизм. Любая страна рассыплется в прах, если её граждан не объединяет привязанность к земле, на которой они живут, желание сделать жизнь на этой земле лучше.

Мы привыкли гордиться ратными подвигами нашего народа; но победы в войнах не всегда делают страну богатой и счастливой.

Мы справедливо гордимся нашей культурой, но почему она не защитила нас от пьянства и наркомании, не избавила нас от хамства и грубости, пошлости и безнравственности.

Нынешнее общество влияет на детей и подростков далеко не с лучшей стороны: налицо погоня за удовольствиями, эгоизм, расчет, приобретательство, потребительство.

Поэтому вопрос о патриотизме становится сегодня особенно важным, так как без патриотизма вообще не может быть никакого духовного становления личности.

Итак, сегодня мы обсуждаем актуальнейшую тему, связанную непосредственно с вопросом: как воспитать в ребенке патриотизм.

На самом деле патриот- это не обязательно человек в форме. Настоящим патриотом можно считать человека, постоянно укрепляющего своё физическое и нравственное здоровье,  хорошо воспитанного, образованного и просвещённого, имеющего нормальную семью, почитающего своих предков, растящего и воспитывающего в лучших традициях своих потомков.

Как же пробудить, в ребёнке чувство патриотизма? Именно "пробудить", потому что оно есть в каждой душе, и надо его усилить точным, чистым тоном. Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо воспитывать. И сразу напрашивается вопрос как?

И здесь будут уместны некоторые рекомендации.

1. Если вы хотите вырастить ребенка достойным человеком и гражда­нином, не говорите дурно о стране, в которой живете.

От того, насколько патриотично настроены отец и мать, во многом зависит, каким будет их ребенок. Ребенок чрезвычайно подражателен. Дети слышат, что и как говорят родители в адрес своей страны, отдельных национальностей, и как губка впитывают эти суждения. Вскоре мнение взрослых станет их мнением, и изменить его не так-то просто, а порой просто невозможно.

2. Рассказывайте своему ребенку об испытаниях, выпавших на долю ваших предков, из которых они вышли с честью.

Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, родственников, восхищение от соприкосновения с прекрасным подвигом, он приобрел свой эмоциональный опыт. Кроме того, изучение истории семьи не только способствует духовному сближению взрослых членов семьи и детей, но и является первым шагом в познании Родины, её традиций, истории.

З. Знакомьте своего ребенка с памятными и историческими местами своей Родины.

Помните, что воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - родного дома, улицы, где он живет, детского сада, школы.

Даже если вам очень не хочется в выходной день отправляться с ребенком в музей или на выставку, помните, что чем раньше и ре­гулярней вы будете это делать, пока ваш ребенок маленький, тем больше вероятность того, что он будет посещать культурные заве­дения в подростковом возрасте и в юности.

Нам родителям, учить любить родину надо не словами. Надо показывать и рассказывать за что любить.

4. Помните, что чем больше вы будете выражать недовольство каж­дым прожитым днем, тем больше пессимизма, недовольства жиз­нью будет выражать ваш ребенок.

5. Поддерживайте у ребенка стремление показать себя с позитивной стороны, никогда не говорите ему такие слова и выражения: «Не высовывайся!», «Сиди тихо!», «Не проявляй инициативу, она нака­зуема!» и т.д.

Важно подчеркивать общественное значение личных успехов в ребенке. Поощрение этих успехов развивает активность, как раз с этого часто начинается активный патриотизм.

6. Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, прославивших страну, в которой вы живете, позитивно оценивайте их вклад в жизнь общества.

Обсуждайте, узнавайте мнение ребенка, выражайте свои позитивные мысли. Не научив ребенка ценить историческое прошлое Родины, нельзя воспитать в нем патриота. Гордость за свой народ, глубокое чувство любви к Родине, готовность защищать ее в трудную минуту, преклонение перед подвигом героев – все эти качества прививаются с детства.

7. Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется про­тив вас самих.

Наше отношение к ребенку это «бумеранг», который мы запускаем в будущее. Он непременно к нам вернется.

В заключении хочется сказать, что патриотическое воспитание подрастающего поколения – это наша общая задача. Ведь каким будет наш завтрашний день, завтрашнее общество, какие в нем будут преобладать нравственные ценности – зависит в определенной мере от нас, взрослых: родителей и педагогов. И решать эту задачу нужно сегодня, сейчас, вместе!

свернуть

Картотека дидактических игр по нравственно-патриотическому воспитанию

25.04.2022

Дидактические игры 

по ознакомлению с родным городом и краем

   В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за неё, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать богатства. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где родился человек. Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в определенный временной период и в то же время приобщается к богатствам национальной и мировой культуры. Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным краем станет возможной только при условии их активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практическим путем, то есть через  игру, предметную деятельность, общение, труд.

   Предлагаемые дидактические игры помогут организовать и интересно провести совместную деятельность педагога с детьми.

 

Дидактическая игра «Поедем в край родной»

Возраст: воспитанники старшей группы.

Задачи: уточнить представления воспитанников о растительном и животном мире родного края; расширять представления о своеобразии животного и растительного мира в зависимости от природной зоны; развивать связную монологическую речь дошкольников; упражнять в классификации объектов природы; закреплять представления о символике Минска, о крупных городах Беларуси; воспитывать любовь к родному краю.

Материал: изображения двух паровозов: один – с гербом Минска, второй – с эмблемой южных стран; изображения шести вагонов; 3 комплекта картинок: животные (10 шт.), ягоды (6 шт.), деревья (6 шт.) Беларуси; 3 комплекта картинок: животные (10 шт.), фрукты (6 шт.), деревья (5 шт.) южных стран; карта Беларуси.

Игровые действия:

1. Отбирать и ставить в карман вагона только те карточки, которые соответствуют выполнению задания.

2. Рассказывать об особенностях среды обитания животных, о месте произрастания деревьев, фруктов, ягод.

3. Аргументировано доказывать, почему объект не может ехать в Минск (Беларусь) или на юг (связать с особенностями внешнего вида, питания животного, условиями произрастания фруктов и т.д.).

Игровые правила:

Предварительный сговор двух играющих: какой вариант игры выбрать, кто куда повезет объекты. Думать, не мешать друг другу, в случае необходимости – помогать.

Варианты игры:

1 вариант – «Кто куда».

Перед ребенком на столе лежат 2 паровоза с вагонами, картинки с изображением одного вида объектов (животные или деревья, ягоды, фрукты). Задание: отобрать объекты по природным зонам и в зависимости от этого посадить их либо в состав с гербом Минска, либо – с эмблемой южных стран.

2 вариант – «Классификатор».

Предложить детям все картинки сразу, паровоз с тремя вагонами.

Задание: в соответствии с символикой паровоза (вспомнить, рассказать, что она означает) в первый вагон посадить животных; во второй – ягоды или фрукты, в третий – деревья, т.е. классифицировать объекты.

3 вариант – «Исправь ошибки».

Воспитатель заранее расставляет картинки в карманы вагонов, намеренно допуская ошибки.

Задание: исправить ошибки, аргументировано объясняя свой ответ (например: почему бегемот не может жить в Беларуси. Связать с особенностями внешнего вида, образа жизни, питания).

4 вариант – «Необыкновенное путешествие».

Участвуют все картинки с животными и карта Беларуси. Все животные едут из Минска на север (юг, запад, восток) страны. Проследить по карте, какие крупные города встречаются по пути

Задание: высадить животного в том городе, в названии которого первый звук совпадает с первым звуком в названии животного. (Например: в Бресте – белку, бурундука, в Волковыске – волка и т.д.).

5 вариант – «Нужная остановка».

В игре участвуют картинки с животными Беларуси с изображением разного количества объектов и карта Беларуси.

Задание: высадить на первой остановке животных, путешествующих по одному, на второй – по двое и т.д. Назвать станцию, на которой вышло наибольшее число пассажиров.

Дидактическая игра «Белорусская игрушка. Найди половинку»

Возраст: воспитанники 1-ой младшей группы.

Задачи: познакомить детей с белорусской игрушкой; ввести в активный словарь малышей белорусские слова; развивать наблюдательность, память, усидчивость.

Материал: набор открыток как образец; набор таких же открыток, но разрезанных на пазлы.

         Детям предлагается рассмотреть открытки с изображением белорусских народных игрушек. Затем воспитатель предлагает разрезанные на две части открытки. Из них необходимо собрать картинку (игрушку), найдя недостающую половинку.

Дидактическая игра «Сложи соломенный домик»

Возраст: воспитанники средней, старшей групп.

Задачи: познакомить детей с новым природным материалом – соломкой, учить самостоятельно подбирать необходимую форму и складывать домик (из пазлов и целых частей); совершенствовать знания величин: «широкий – узкий», «высокий – низкий», «большой – маленький»; развивать интерес к белорусскому природному материалу; развивать мелкую моторику рук, глазомер, умение сохранять правильную осанку во время игры; воспитывать умение работать сообща, в коллективе, помогая друг другу.

Материал: карточки (4 шт.), два комплекта соломенного материала (целые и разрезанные на пазлы домики), инструкция, коробка.

1 вариант. Для воспитанников средней группы.

         Детям раздаются готовые карточки с нарисованными домиками (высоким, низким, большим, маленьким, широким и узким), предлагается найти соломенные домики и крыши соответствующего размера и рассказать, какой величины получился домик.

2 вариант. Для воспитанников старшей группы.

         Детям раздаются карточки с нарисованными домиками разной величины (разделёнными на части) и предлагается найти соответствующие части из соломки. Побеждает тот, кто первым правильно сложит домик и расскажет о нём.

Дидактическая игра «Прогулка по городу»

Задачи: закрепить представления воспитанников об улицах ближайшего микрорайона и расположенных на них зданий; расширять представления о зданиях и их назначении; закреплять правила безопасного поведения на улице; расширять пространственные представления (слева, справа, перед, за, между, рядом, напротив, посередине и т.д.); развивать связную монологическую речь; воспитывать любовь и уважение к родному городу.

Материал: игровое поле зеленого цвета, на которой серым цветом обозначены схемы автомобильных дорог со светофорами и зеленой зоной; фотографии городских заведений и учреждений (10-15 шт.), ближайших к детскому саду; постоянные объекты (ориентиры) на игровом поле (например: аэропорт, памятники, цирк); карты со стихами-загадками – 10-15 шт.; кубики с наклеенными на каждую грань фотографиями учреждений – 3 шт.; фигурка человечка – 1 шт.; фотографии города, разрезанные в форме мозаики.

В игре может участвовать как один ребенок, так и подгруппа детей – 3-5чел.

Предварительная работа: целевые прогулки на близлежащие улицы, рассматривание расположенных на них зданий; беседы о том, что можно увидеть, открыв дверь заведения, для чего оно предназначено; рассматривание фотоальбома города; сравнение больших фотографий с маленькими карточками игры; знакомство с игровым полем-схемой ближайших улиц.

Варианты игры:

1 вариант – «Найди улицу».

Ребенку предлагается поставить фигурку человечка на ту улицу, которую назовет воспитатель. (Все здания находятся на игровом поле).

2 вариант – «Загадки на улицах города».

В игре используется игровое поле и карточки-стихи. Воспитатель раздает играющим детям фотографии, читает стихи-загадки, а дети отгадывают, о каком заведении идет речь. Ребенок, у которого находится фото загаданного здания, помещает его на игровое поле. Следует добиваться использования в речи пространственных терминов. Вначале можно загадывать наиболее знакомые, ближайшие к детскому саду объекты, затем – более удалённые.

3 вариант – «Доберись до дома».

Ребенку предлагается определить на игровом поле местоположение своего дома – поставить туда фигурку человечка. Задание – описать путь движения от дома до детского сада и обратно, соблюдая правила дорожного движения.

4 вариант – «Подскажи дорогу».

В игре используется игровое поле со всеми закрепленными на нем объектами и кубики с фотографиями. Ребенок бросает кубик. Задание – объяснить дорогу от детского сада до выпавшего на кубике заведения, соблюдая правила дорожного движения.

5 вариант – «Что перепутано?»

Воспитатель намеренно неправильно расставляет фотографии зданий на игровом поле. Детям предлагается исправить ошибки, комментируя свои действия.

6 вариант – «Дополни картинку».

Детям дается задание вместе с родителями прогуляться по ближайшим к детскому саду улицам и найти на них заведения, которые не встречаются в игре.

7 вариант – «Собери мозаику».

Разрезанные фрагменты фотографий перемешиваются, детям предстоит правильно собрать изображение и объяснить, где оно находится и для чего предназначено.

Дыдактычная гульня “Родная мова”

Узрост: выхаванцы сярэдняй, старэйшай груп.

Задачы: авалодваць багаццем роднай мовы; развіваць моўныя здольнасці, атрымліваць першапачатковыя навыкі размовы на беларускай мове; фарміраваць у дзяцей устойлівую цікавасць і станоўчыя адносіны да беларускай мовы, жаданне авалодаць беларускай мовай праз знаёмства з беларускім фальклорам – забаўлянкамі, казкамі, песенькамі, лічылкамі.

         У гульні могуць удзельнічаць 5-6 чалавек. Перад дзецьмі кладзецца поле для гульні з 5 сектарамі, фішкі, кубік. Дзеці кідаюць кубік і рухаюць фішкі па полю, пры гэтым пераадольваючы цяжкасці (заданні выхавальніка), якія сустракаюцца ім на сектарах. Хто не справіўся з заданнем – прапускае ход. Пераможцам з’яўляецца той, хто першым дойдзе да фініша.

Дыдактычная гульня “Назва вырабу”

Узрост: выхаванцы старэйшай групы.

Задачы: замацаваць веды дзяцей аб назвах вырабаў беларускіх ганчароў.

Гульнявая задача – па сілуэту вызначыць, як называецца рэч і дзе яна ўжываецца.

         Хто правільна называе выраб, той атрымлівае фішку. Пераможцам з’яўляецца той, хто больш за ўсіх атрымае фішак.

Дыдактычная гульня “Апранем ляльку”

Узрост: выхаванцы старэйшай групы.

Задачы: замацаваць веды дзяцей аб строях, распаўсюджаных на тэрыторыі Беларусі.

Гульнявая задача: па арнаменту, колеру, размяшчэнню ўзору вызначыць той ці іншы строй.

Правілы гульні: пераможцам з’яўляецца той, хто правільна збярэ касцюм і назаве строй.

Дыдактычная гульня “Мінск сёння”

Узрост: выхаванцы сярэдняй групы.

Задачы: узбагаціць веды дзяцей аб родным горадзе; фарміраваць уяўленні аб Беларусі, развіваць інтарэс да мінулага і сучаснага сталіцы Беларусі; выхоўваць пачуццё патрыятызму і любові да свайго горада; фарміраваць правільную постаць у час гульні, развіваць дробныя мышцы кісцей рук.

Матэрыял: гульнявое поле (23х16,5 см), карткі-ўкладыші – 9 шт., канверт – 1 шт., упаковачны канверт – 1 шт.

         Дзецям прапануецца поле для гульні, на якім размешчана карта Мінска, падзеленая на раёны, і карткі суадносна раёнам. Прапануецца правільна раскласці гэтыя карткі на аснове. Пераможцам з’яўляецца той, хто не зробіць памылак. Выхавацелю прапануецца расказаць дзецям аб помніках, прамысловых комплексах, выдатных мясцінах кожнага раёна.

Дыдактычная гульня “Беларусь і нашы суседзі”

Узрост: выхаванцы старэйшай групы.

Задачы: удакладняць і замацоўваць уяўленні дзяцей аб гарадах Беларусі і аб суседніх краінах; практыкаваць ва ўжыванні патрэбных слоў; замацоўваць правільнае вымаўленне ўсіх гукаў роднай мовы, фарміраваць выразную дыкцыю, развіваць сэнсаматорыку, уменне арыентавацца на плоскасці; выхоўваць пачуццё павагі да іншых краін і пачуццё гонару за сваю дзяржаву.

Матэрыял: гульнявое поле (36,5х28,5 см); 2 канверты з літарамі і словамі (першы канверт – 36 літар, 6 слоў; другі канверт – 30 літар, 5 слоў); інструкцыя; упаковачная скрынка.

     Дзецям прапануецца поле для гульні, на якім абазначаны абласныя гарады Беларусі, а таксама суседнія краіны: Літва, Латвія, Расія, Польшча, Украіна. Дзеці складаюць назвы гарадоў і краін згодна з узорам поля (адным словам ці літарамі). Пераможцам лічыцца той, хто першы без памылак складзе ўсе назвы і правільна вымавіць іх па-беларуску.

 

Дыдактычная гульня “Родная мова”

Узрост: выхаванцы сярэдняй, старэйшай груп.

Задачы: авалодваць багаццем роднай мовы; развіваць моўныя здольнасці, атрымліваць першапачатковыя навыкі размовы на беларускай мове; фарміраваць у дзяцей устойлівую цікавасць і станоўчыя адносіны да беларускай мовы, жаданне авалодаць беларускай мовай праз знаёмства з беларускім фальклорам – забаўлянкамі, казкамі, песенькамі, лічылкамі.

         У гульні могуць удзельнічаць 5-6 чалавек. Перад дзецьмі кладзецца поле для гульні з 5 сектарамі, фішкі, кубік. Дзеці кідаюць кубік і рухаюць фішкі па полю, пры гэтым пераадольваючы цяжкасці (заданні выхавальніка), якія сустракаюцца ім на сектарах. Хто не справіўся з заданнем – прапускае ход. Пераможцам з’яўляецца той, хто першым дойдзе да фініша.

Дыдактычная гульня “Назва вырабу”

Узрост: выхаванцы старэйшай групы.

Задачы: замацаваць веды дзяцей аб назвах вырабаў беларускіх ганчароў.

Гульнявая задача – па сілуэту вызначыць, як называецца рэч і дзе яна ўжываецца.

         Хто правільна называе выраб, той атрымлівае фішку. Пераможцам з’яўляецца той, хто больш за ўсіх атрымае фішак.

Дыдактычная гульня “Апранем ляльку”

Узрост: выхаванцы старэйшай групы.

Задачы: замацаваць веды дзяцей аб строях, распаўсюджаных на тэрыторыі Беларусі.

Гульнявая задача: па арнаменту, колеру, размяшчэнню ўзору вызначыць той ці іншы строй.

Правілы гульні: пераможцам з’яўляецца той, хто правільна збярэ касцюм і назаве строй.

Дыдактычная гульня “Мінск сёння”

Узрост: выхаванцы сярэдняй групы.

Задачы: узбагаціць веды дзяцей аб родным горадзе; фарміраваць уяўленні аб Беларусі, развіваць інтарэс да мінулага і сучаснага сталіцы Беларусі; выхоўваць пачуццё патрыятызму і любові да свайго горада; фарміраваць правільную постаць у час гульні, развіваць дробныя мышцы кісцей рук.

Матэрыял: гульнявое поле (23х16,5 см), карткі-ўкладыші – 9 шт., канверт – 1 шт., упаковачны канверт – 1 шт.

         Дзецям прапануецца поле для гульні, на якім размешчана карта Мінска, падзеленая на раёны, і карткі суадносна раёнам. Прапануецца правільна раскласці гэтыя карткі на аснове. Пераможцам з’яўляецца той, хто не зробіць памылак. Выхавацелю прапануецца расказаць дзецям аб помніках, прамысловых комплексах, выдатных мясцінах кожнага раёна.

Дыдактычная гульня “Беларусь і нашы суседзі”

Узрост: выхаванцы старэйшай групы.

Задачы: удакладняць і замацоўваць уяўленні дзяцей аб гарадах Беларусі і аб суседніх краінах; практыкаваць ва ўжыванні патрэбных слоў; замацоўваць правільнае вымаўленне ўсіх гукаў роднай мовы, фарміраваць выразную дыкцыю, развіваць сэнсаматорыку, уменне арыентавацца на плоскасці; выхоўваць пачуццё павагі да іншых краін і пачуццё гонару за сваю дзяржаву.

Матэрыял: гульнявое поле (36,5х28,5 см); 2 канверты з літарамі і словамі (першы канверт – 36 літар, 6 слоў; другі канверт – 30 літар, 5 слоў); інструкцыя; упаковачная скрынка.

         Дзецям прапануецца поле для гульні, на якім абазначаны абласныя гарады Беларусі, а таксама суседнія краіны: Літва, Латвія, Расія, Польшча, Украіна. Дзеці складаюць назвы гарадоў і краін згодна з узорам поля (адным словам ці літарамі). Пераможцам лічыцца той, хто першы без памылак складзе ўсе назвы і правільна вымавіць іх па-беларуску.

ВОЛШЕБНЫЕ ЛЕНТЫ ДОРОГ

Цель: развивать умения у детей узнавать по контуру изображённое сооружение.

Материалы: игровое поле, где изображены дороги, улицы, скверы, парки. На красных полях — силуэты хорошо известных в городе зданий, памятников и других сооружений; карточки с во­просами и заданиями; кубик; фишки по количеству играющих.

Ход игры. Играют 2 команды (или 2 игрока). Бросают кубик, продвигаясь вперёд для того, чтобы попасть па красное поле; попав на красное поле, игроки должны будут определить, контур какого сооружения здесь изображён и где находится это сооружение.

Выбирают себе вопросы, за которые можно получить соответ­ственно 2 или 3 очка. Отвечая на вопросы, игроки продвигаются вперёд, также попадая на красное поле, на котором отгадывают по контурам памятные места.

Игроки могут моментально оказаться на красном поле, но для этого им нужно будет ответить на вопросы под знаком «блиц».

ГЕРБ ГОРОДА

Цель: закрепить представление детей о гербе родного города; уметь выделять герб родного города из других знаков.

Материалы: шаблон-образец с изображением герба города; контурный шаблон этого же герба; «мозаика» герба города в разо­бранном варианте.

Ход игры.Детям предлагается рассмотреть герб города и отме­тить отличительные особенности от гербов других городов нашей страны.

1. Дети по контурному шаблону при помощи шаблона-образца собирают из мозаики герб города.

2. Дети собирают герб без помощи шаблона-образца, опираясь
на память.

3. Детям предлагается собрать герб города из отдельных дета­
лей при помощи шаблонов-накладок.

4. Детям предлагаются гербы других городов для подобной же
игровой задачи.

РАЙОН, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

(настольная игра)

Цель: обобщить знания детей о районе города, в котором они живут, с его особенностями и достопримечательностями.

Материалы: игровое поле, наложенное на план района, с мар­шрутом следования и изображёнными на нём достопримечательно­стями района и названиями улиц; кубик с числовыми фигурами от 1 до 6; фишки в виде автомобиля и человечков; «бабушкина энцик­лопедия» с краткими справками по теме игры.

Ход игры. Играть может любое количество детей. Они самостоя­тельно выбирают, на каком виде транспорта отправляются в путеше­ствие, или идут пешком. В зависимости от этого выбирается игровая фишка. Дети по очереди бросают кубик: сколько числовых фигур выпадает, на столько делений продвигаются вперёд. Участникам необходимо пройти весь маршрут и вернуться назад в детский сад (или дом). Если фишка попадает на красное поле, для продвижения дальше необходимо ответить на вопрос, обозначенный номером это­го поля; если фишка попадает на зелёное поле, то ребёнок может воспользоваться подсказкой «бабушкиной энциклопедии».

Примечание. Если ребёнок не знает ответа на вопрос «красного поля», он может воспользоваться подсказкой «бабушкиной энциклопедии», но пропускает ход; «бабушкину энциклопедию» необходимо показать и про­читать детям предварительно.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

 Цепь: закрепить у детей представление об истории родного го­рода.

Материалы: игровые поля (9 штук) с изображениями видов го­рода от его зарождения до наших дней; карточки с изображениями отдельных построек и мест, относящихся к разным временным от­резкам истории города.

Ход игры. Играть могут 3-9 детей. Ведущий раздаёт игровые поля и показывает карточки участникам. Игроки должны полно­стью закрыть своё игровое поле карточками, подходящими вре­менному отрезку.

Примечание. На каждой карточке есть надпись с названием обьекта и временным отрезком.

Если ребенок ошибается, то даётся «справка ведущего», которым мо­жет быть как воспитатель, так и ребёнок.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГОРОД

Цель: закрепить представления детей об архитектуре совре­менных зданий и сооружений; познакомить с архитектурными осо­бенностями города.

Материалы: альбом с контурными изображениями зданий и других сооружений современного города; фотографии с изображе­нием этих же зданий и сооружений.

Ход игры.

Перед началом игры воспитатель проводит с детьми мини-беседу:

- Как называется наша страна?

- Как называется город, в котором вы живёте?

- Как давно был основан наш город?

- Какие улицы города вы знаете?

- Как называется улица, на которой ты живёшь?

- Какие памятники нашего города вы знаете?

- Какие памятники старины есть в нашем городе?

- Каких великих людей, прославивших наш город, вы знаете?

- Откуда ты это знаешь? Кто тебе об этом рассказал?

- Что бы ты ещё хотел узнать о нашем городе?
Воспитатель предлагает детям рассмотреть альбом с контурами зданий, затем фотографии этих же сооружений и сопоставить кон­туры с фотографиями. Например: контур здания Планетария - фо­тография здания планетария.

Примечание. По ходу игровых действий «восстановления заколдован­ного города» воспитатель проводит заочную мини-экскурсию по этим местам (возможно с опорой на личные знания и опыт детей).

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ

Цель: знакомить с родным городом.

Материал: альбом фотографий родного города.

Ход игры: Воспитатель показывает детям фотографии достопримечательностей города, предлагает назвать их.

ЗАГАДКИ О ГОРОДЕ

Цель: знакомить с родным городом.

Ход игры: Воспитатель загадывает детям загадки из жизни родного города.

СЛОЖИ ГЕРБ ИЗ ФРАГМЕНТОВ

Цель: способствовать закреплению знаний о гербе города

Материал: Изображение герба города, состоящее из 4-8 фрагментов.

Воспитатель перемешивает фрагменты, дети собирают из них картинку.

ГОРОДА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель: способствовать закреплению знаний о городах области

Материал: карта Минской области с отмеченными городами, таблички с названиями городов.

Ход игры: Воспитатель знакомит детей с картой области, предлагает найти на ней города и разложить на них таблички с соответствующими названиями.

ФЛАГ БЕЛАРУСИ

Цель: способствовать закреплению знания флага своей страны

Материал: полосы красного, зелёного цветов. А белая полоска с орнаментом.

Ход игры: Воспитатель показывает детям флаг Беларуси, убирает и предлагает выложить разноцветные полоски в том порядке, в котором они находятся на флаге Беларуси.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК?

Цель: знакомить детей с памятниками, учить ориентироваться в родном городе

Материал: изображения памятников.

Ход игры: Воспитатель демонстрирует детям изображения памятников, просит рассказать, где установлен этот памятник.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

Цель: знакомить детей со знаменитыми людьми родного города

Материал: портреты известных соотечественников

Ход игры: Воспитатель показывает портреты, предлагает детям назвать того, кто изображен на портрете и рассказать, чем он знаменит.

ПРОДОЛЖИ ПОСЛОВИЦУ

Цель: знакомить с устным народным творчеством

Ход игры: Воспитатель начинает пословицу, дети ее продолжают.

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

(домино)

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к народным традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы.

Материал: фишки домино с изображением народных промыслов

Ход игры: Дети по очереди выкладывают фишки таким образом, чтобы одинаковые изображения оказывались рядом. Проигрывает последний положивший фишку участник. 

 НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

(лото)

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы.

Ход игры: В игре могут участвовать от 1 до 5 человек.

Разложить на столе или полу карты.

Разрезные карточки перемешать и выложить лицевой стороной вниз в центре.

Каждый участник игры берет по одной карточке и стопки и определяет, на какую большую

карту ее положить.

Побеждает тот, чья карта (или карты) будет заполнена первой.

ПТИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА

Цель: знакомить детей с птицами родного города

Материал: карточки с изображениями птиц

Ход игры: Воспитатель демонстрирует детям карточки с изображениями птиц, просит назвать и определить, живет птица в нашем городе или нет.

НАРИСУЙ УЗОР

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к народным  традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы.

Материал: карточки с нарисованным узором и полем, расчерченным для рисования.

Ход игры: Дети рисуют простой узор по образу.

ОДЕНЬ КУКЛУ

Цель: знакомить с национальной одеждой, прививать интерес к национальной культуре

Дети одевают куклу в национальную одежду

СОРТИРУЙ УЗОРЫ

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к народным  традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы.

Материал: картинки народных промыслов

Ход игры: Дети сортируют картинки по принадлежности к тому или иному народному промыслу.

СОБЕРИ УЗОР

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к народным  традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы.

Материал: разрезные картинки с изображениями народных промыслов

Ход игры: Дети собирают картинки из фрагментов.

свернуть

Содержание патриотического воспитания дошкольников

25.04.2022

*приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному искусству, устному народному творчеству, музыкальному фальклору, народным играм;

*знакомство с семьёй, её историей, родственниками, семейными традициями, составление родословной; с детским садом, его ребятами, взрослыми, играми, игрушками, традициями; с городом, селом, его историей, гербом, традициями, выдающимися горожанами, селянами прошлого и настоящего времени, достопримечательностями;

*проведение целевых наблюдений за состоянием объектов в разные сезоны года, организация сезонного земледельческого труда в природе, посев цветов, овощей, посадка кустов, деревьев и другое;

*организация творческой, продуктивной, игровой деятельности детей, в которой ребенок проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных в разные сезоны года в связи с приспособлением к новым жизненным условиям и ежедневно, по необходимости.

Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - родного дома, улицы, где он живет, детского сада.

*Обращайте внимание ребенка на красоту родного города.

*Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о значении каждого объекта.

*Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, библиотеки и т.д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте ценность их труда.

*Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и озеленению своего двора.

*Расширяйте собственный кругозор.

*Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей.

*Читайте ребенку книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа..

*Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное поведение в общественных местах.

     1. Приучайте ребенка бережно относиться к вещам, игрушкам, книжкам. Объясните ему, что в каждую вещь вложен труд многих людей. Бережному отношению к книгам, способствуйте развитию интереса к содержанию. Сходите с ребенком в библиотеку и посмотрите, как там хранят книги. Этот игровой прием "как в библиотеке" поможет приучить ребенка к бережному отношению к книге.

     2. Дошкольники очень рано начинают проявлять интерес к истории страны, края. Если в городе есть памятники, организуйте к ним экскурсии и расскажите все, что вы знаете, о том, как чтят память погибших. По нашей стране и по всему миру можно совершать увлекательные путешествия по глобусу, картам и фотографиям.

     3. Если у ребенка есть строительный материал, можно предложить ему построить дом. Когда дом построен, поиграйте с ребенком в "новоселье", помогите разместить кукол, зайчиков, мишек. Посмотрите, прочно ли построен доим, красив ли, удобен ли для жилья.

     4. Воспитывайте у ребенка уважительно-бережное отношение к хлебу. Понаблюдайте за тем, как привозят  разгружают хлеб. Расскажите, как выращивают хлеб, сколько труда в него вложено, вместе с ребенком посушите остатки хлеба, сделайте сухарики.

     5. Расскажите ребенку о своей работе: что вы делаете, какую пользу приносит ваш труд людям, Родине. Расскажите, что вам нравится в вашем труде.

     6. Возвращаясь с ребенком из детского сада, предложите ему поиграть в игру "Кто больше заметит интересного?", "Давай рассказывать друг другу, кто больше заметит интересного на нашей улице". Я вижу, что машины убирают улицы. А что ты видишь? Игра учит наблюдательности, помогает формировать представления об окружающем. Дома предложите ребенку нарисовать, что больше всего понравилось.

     7. Любовь к Родине - это и любовь к природе родного края. Общение с природой делает человека более чутким, отзывчивым. Зимой на лыжах, летом на велосипеде или пешком полезно отправиться с ребенком в лес, чтобы полюбоваться его красотой, журчанием ручья, пением птиц. Воспитывая любовь к родному краю, важно приучать ребенка беречь природу, охранять ее. 

свернуть

Формирование основ патриотических чувств у детей дошкольного возраста

25.04.2022

Дошкольный возраст, один из важнейших периодов становления личности ребенка, именно в этом возрасте закладываются основные черты характера человека, формируются первичные впечатления о родном крае, морально-патриотические чувства. 

Поэтому перед нами, взрослыми, стоит ряд задач:

 1. Формирование гражданственности и национального самосознания, патриотических чувств, нравственной культуры.
 2. Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям.

   Начинать лучше с формирования семейных ценностей, знакомства с историческими, культурными, национальными достояниями своей малой родины, Республики.

      По Указу Президента Республики Беларусь №247 от 20 июня 2018 года, в целях формирования активной гражданской позиции, сохранения историко-культурного и духовного наследия 2018-2020 годы объявлены Годом малой родины. Этому было посвящено множество образовательных мероприятий, которые прошли в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников: создание картотеки  дидактических игр о родном городе, организация выставки «Буся, які жыве на Беларуі!», конкурс рисунков «Родной земли многоголосье», тематическое мероприятие «Символы Малой родины», виртуальное путешествие в деревенский дом «У  госці да бабулі», проведение народных праздников «Калядкі», «Гуканне вясны» и др.

   Большое влияние на детей оказывает личность педагога. Никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если он сам не будет вовлечен в процесс. «В воспитании все должно основываться на личности взрослого»,-писал К.Д.Ушинский,- Никакие Уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, не может заменить личности в деле воспитания». Поэтому на протяжении учебного года уделялось большое внимание и работе с педагогами дошкольного учреждения. Вместе они изготавливали дидактические игры патриотического содержания, лэпбуки, составили каталог художественной литературы (рассказы, стихи, пословицы о войне, военных, о мире), медиатеку песен военных лет. Были проведены консультации для родителей на тему: «Знакомьте детей с героическим прошлым Беларуси». В преддверии праздника «Дня защитника Отечества» в учреждении дошкольного образования прошли развлекательные мероприятия с участием пап, где они вместе с детьми весело и задорно соревновались между собой. Также в рамках Дня Защитника Отечества была организована встреча с военнослужащим войсковой части г.Молодлечно, который познакомил детей с военным обмундированием, атрибутами, рассказал о гордом звании «Защитник Родины», почему нужно проходить воинскую службу, как проходит обычный день в войсковой части, о видах воинских подразделений войск Республики Беларусь. Воспитанники учреждения дошкольного образования были под огромным впечатлением от встречи. Такие тематические праздники и досуги совместно с родителями воспитанников являются одним из важнейших условий нравственного патриотического воспитания ребёнка. Ведь первостепенную роль в воспитании у ребенка нравственно-патриотических чувств играют родители, которые своим примером должны показать ребенку, что такое чувство гордости за свою Родину, свою семью. 

   Но это ещё не всё. Впереди у нас запланированы тематические недели «Расскажите детям о войне», выставка «Открытка ветерану», конкурс чтецов на тему: «Мы о войне стихами говорим». В День Победы воспитанники совместно с родителями будут вручать жителям города праздничные открытки, изготовленные своими руками, запланировано проведение флеш-моба "Мы - беларусы". Также в нашем дошкольном учреждении будет проведена акции: 1 - «Песни Великой Отечественной», в рамках которой дтеи и взрослые будут вспоминать песни военных лет, как дань памяти павшим за нашу жизнь, свободу и независимость воинам; 2 - акция "Я - частка сваёй краіны!". В мае запланированы семейные походы выходного дня по местам боевой славы.

     Таким образом, планомерная работа наших педагогов с семьями воспитанников способствует воспитанию будущих патриотов, заложив фундамент с детства, мы можем надеяться, что воспитали настоящего патриота, любящего свою Родину.

 

 

свернуть

Проблемы формирования нравственных ценностей у детей дошкольного возраста

21.04.2022

Формирование личности ребенка, воспитание у него правильного отношения к окружающему, определенной нравственной позиции - сложный педагогический процесс. Воспитать - значит внедрить в человека известные душевные качества, как питать, напитать - значит ввести в организм и его питательные соли, физические и материальные вещества. В основе воспитания лежит правильное, гармоническое развитие чувств.

Нравственное воспитание опирается прежде всего на общечеловеческие ценности, которые сложились у людей за многие сотни лет существования человеческого общества и являлись едиными и общими для всех людей.

Психологи и педагоги подчеркивают, что чувства детей наиболее интенсивно развиваются в дошкольном детстве. Они могут проявляться и в отношении ребенка к самому себе (чувство собственного достоинства, превосходства: или, наоборот, чувство неполноценности, уверенность или отчаяние и др.), и в отношении к другим людям (симпатия или антипатия, сочувствие, злоба, гнев, безразличие, чувство дружбы, любви, товарищества, чувство стыда, вины и др.), к коллективу (солидарность), к искусству (эстетические чувства). “У ребенка старшего дошкольного возраста формируются уже начала сложных чувств (справедливость, любовь к Родине, расположение к детям других национальностей. В дальнейшем это переходит в более сложные чувства”.

В дошкольном возрасте начинают формироваться нравственные чувства, имеющие важное значение для развития детских взаимоотношений. У малышей уже третьего года жизни могут проявляться такие свойства личности, как общительность или застенчивость, самостоятельность или неуверенность в себе, эгоизм или доброжелательность, внимательное отношение к товарищам. Развитие чувств у ребенка во многом зависит от средств и методов воспитания, от условий, в которых он участвует. 

Одним из важнейших условий успешного развития нравственных чувств ребенка является создание взрослыми жизнерадостной обстановка вокруг него. Никогда не надо гасить детскую радость. В атмосфере радости легко зарождаются такие ценные душевные качества как доброжелательность, готовность оказать помощь и т.д. В состоянии радости ребенку кажется, что ему все доступно, он охотно берется за начатое дело, у него возникает чувство уверенности в себе, своих силах, он становиться более активным, с готовностью выполняет трудовые поручения, помогая взрослым. Важно, чтобы взрослые правильно оценили душевное состояние ребенка, разделили его радость.

Воспитание маленького ребенка начинается с привития ему полезных привычек, организующих его поведение и общение со взрослыми и сверстниками.

Нравственные понятия, которые кроются за внешними формами поведения, постигаются им не сразу, поэтому представляет наибольшую сложность для педагога и родителей формирования у ребенка нравственных основ поведения.

Перед взрослыми возникает задача упражнять детей не только в умении внешне выглядеть воспитанными, но и быть таковыми, иметь добрые человеческие проявления. Чтобы поступки личности соответствовали нормам человеческого общества, тем общечеловеческим нравственно-духовным положениям, определяющим нравственное поведение и поведение, ушедшее за границы нравственности, необходимо, чтобы эти общечеловеческие нравственно-духовные нормы были пережиты воспитанником, чтобы среда, в которой он живет, предполагала постоянную ориентацию личности на общечеловеческие ценности.

Со времен Платона и до наших дней мудрые высокообразованные люди, ученые и педагоги утверждали, что семья оказывает огромное влияние на психологическое становление детей, несет величайшую ответственность за развитие их умственных способностей, гармоничное духовное и физическое развитие, воспитание в духе здоровых моральных принципов. Ведь о детях необходимо знать, заботиться, защищать, воспитывать их; в этом и заключается истинное милосердие к детям и родительский долг.

Педагог, врач, специалист в области изучения детского характера П.Ф. Лесгафт выделил шесть позиций родителей по отношению к детям, оказывающих влияние на поведение ребенка в семье.

 1. Если родители не обращают внимание на детей, унижают их, игнорируют их потребности, не считаются с ними, не прикладывают ни малейших усилий к их воспитанию и обучению, то в таких семьях дети вырастают лицемерными и лживыми, у них часто наблюдаются невысокий интеллект или задержки умственного и нравственного развития.
 2. Если родители постоянно восхищаются своими детьми, считают их образцом совершенства, то дети вырастут эгоистичными, поверхностными. Позиция чрезмерного восхищения может сформировать у ребенка при полном отсутствии самобытности излишнюю самоуверенность, высокое мнение о своей личности.
 3. В тех же семьях, где царят покой и счастье, где отношения между родителями гармоничны, строятся на основе искренней любви и уважения, дети, достигнув зрелости, отличаются добросердечием и глубиной мышления. Они постоянно стремятся к учению, к овладению знаниями.
 4. Когда родители постоянно недовольны ребенком, критикуют и порицают его, считают во всем виноватым, ребенок в ответ на такое отношение начинает совершать дерзкие поступки, проявлять непослушание. В глубине его сердца всегда живет гнев и обида, он растет раздражительным, эмоционально неустойчивым.
 5. Если родители чрезмерно балуют и оберегают ребенка, удовлетворяют каждую прихоть, обращаются как с младенцем, не считаясь с его возрастом, препятствуют самостоятельности (например, не дают ему самому даже надевать ботинки), то они тем самым ограничивают всю его активность. Дети растут ленивыми, социально незрелыми, не способными взглянуть в лицо реальной жизни.
 6. Если финансовые трудности не влияют на позицию родителей по отношению к детям, на проявление их любви, то дети вырастают трудолюбивыми, эмоционально спокойными, скромными. Но когда низкий уровень жизни отражается на семейном климате и из дома уходят любовь, родительская доброта, дети чувствуют себя несчастными, заброшенными, на будущее они смотрят пессимистически, с чувством разочарования и горя.

Идеальные отношения между людьми основываются на взаимном признании, что каждый человек - творец своей собственной жизни. Каждый признает и ценит внутренний субъективный мир другого и себя. Такие эмоции человека, как боль, конфликт, вина и др., составляют его внутренний опыт и поэтому также должны восприниматься доброжелательно.

Нравственность во многом зависит от воспитания здоровой совести. По общему признанию воспитание детей и обучение их хорошим манерам с детства требует терпения и сил. Если бы эта задача была легкой, то мы не видели бы такого различия между культурными и некультурными людьми. Если бы поведение человека совершенствовалось со временем, с приобретением опыта, то не нужно было бы тратить на это столько сил, и люди росли бы, как деревья в лесу. Биологически человек, конечно, развивается сам по себе, но этого недостаточно. Развитие нравственных, духовных способностей целиком зависит от воспитания.

Список литературы:

 1. П.М. Якобсон “Почему надо воспитывать чувства детей”.: М.“Просвещение”, 1964.:
 2. В.Г. Нечаев и Т.А. Маркова “Нравственное воспитание в детском саду” М.: “Просвещение” 1984.
 3. Л.Ф. Островская “Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника”, М.: “Просвещение” 1987.
 4. В.А. Сухомлинский “О воспитании”, М.: “Политическая литература”, 1975.
 5. Зденек Матейчек “Родители и дети”, М.: “Просвещение”, 1992.
свернуть

Iнтэрактыўныя гульні

25.04.2022